Creativity and Innovation Management in Higher Education

CREATIVITY AND INNOVATION MANAGEMENT
IN HIGHER EDUCATION

Experience Report Vilnius University

Kūrybiškumo ir inovacijų valdymo (The Creativity and Innovation Management – CIM) projektu siekta plėtoti novatoriškus mokymo ir mokymosi metodus, ir įtraukti juos į aukštojo mokslo institucijų (high education institutions – AM) ir verslumo praktiką.

Tikėjomės, kad CIM projektas suteiks besimokantiesiems gebėjimų skatinti kūrybiškumą ir inovacijas keliose skirtingose srityse: (1) skatins (verslumo) galimybių suvokimą; (2) mokys metodų kaip generuoti inovatyvias idėjas, kaip spręsti iškilusias problemas; (3) skatins įgūdžius vertinti kūrybines idėjas, susijusias su naudingumu, pageidautinumu, įgyvendinamumu, teisėtumu, etiniais-moraliniais aspektais ir t. t.; (4) rems naujų idėjų įgyvendinimą. Šiems tikslams pasiekti buvo taikomas novatoriškas, savarankiškas požiūris į aukštojo mokslo ir verslo sąsają.

Siekdami tokių rezultatų, sutelkėme dėmesį į holistinės ir poreikius, bei kompetenciją orientuotos atviros mokymosi aplinkos sukūrimą ir kritinių  kompetencijų rėmimą bei įvertinimą akademinio švietimo ir mokymosi sąsajų verslo kontekste. Mūsų siekiai apėmė atviros mokymosi aplinkos sukūrimą ir įvertinimą sistemos, skirtos lygiagrečiai plėtoti CIM kompetencijas studentų, dalyvaujančius mobilumo ir (arba) stažuočių ar tęstinio profesinio tobulėjimo (Continuing Professional Development – CPD) programose.

Vilniaus universiteto (VU) Ekonomikos ir verslo administravimo fakultete (EVAF) CIM projektą pradėjome parengtu CIM mokymosi modeliu, kuris buvo pagrindinė mokymo ir orientavimo priemonė mokymuose dalyvavusiems studentams. Tikėjomės, kad studentai individualizuos mokymosi modelius pritaikant ir vystant juos savo skirtinguose kontekstuose ir praktinėse situacijose. Todėl kiekvienas studentas turėjo pagrįsti šį modelį savo projekto aprašyme.

CIM mokymosi modelis apėmė kelis aspektus: projektų aprašymo santrauką, tikslinę grupę, temas (turinio sritį), mokymosi tikslus, metodus ir (arba) veiklas, ir numatomų produkcijos/ rezultatų / poveikio aprašymus. Kartu su trumpais jų aprašymais visos šios dalys sudarė visą projekto planavimo modelį. Du kartus, t.y. stažuotės metu ir jos pabaigoje buvo tikimasi, kad studentai užpildys pažangos ataskaitos formą, kad galima būtų sekti jų žinias ir patirtį.

Atrinkome 14 studentų, kurie savo praktiką pradėjo 2020 m. vasario pradžioje ir norėjo ją originaliai įgyvendinti pagal CIM projektą. Kadangi praktika yra privaloma (jos vertė yra 15 ECTS kreditų) ir visas procesas, įskaitant stažuotės ataskaitą ir gynimą, yra išsamiai aprašytas EVAF taisyklėse, gavome fakulteto administracijos sutikimą atlikti stažuotę pagal CIM projekto reikalavimus.

CIM projektas EVAF buvo pradėtas nuo „dizaino mąstymo“ seminarų dalyvaujantiems studentams. Pirmasis seminaras vyko EVAF kovo pradžioje. Susitelkę į „dizaino mąstymo“ modelį, nagrinėjome tokias temas: bendros vizijos kūrimo, empatijos, idėjų generavimo, idėjų permąstymo, prototipų kūrimo ir testavimo. Po to, kai studentai buvo supažindinti su teorinėmis sąvokomis, jie buvo suskirstyti į mažas grupes ir jiems buvo suteikta galimybė dalyvauti seminare, kuriame jie galėjo pritaikyti „dizaino mąstymo“ metodiką atliekant praktines užduotis. Šio seminaro pristatymas pridedamas kaip priedas.

Informacija apie šiuos seminarus buvo paskelbta VU EVAF interneto svetainėje (ją galima rasti šioje interneto nuorodoje: https://www.evaf.vu.lt/apie-fakulteta/naujienos/2407-kurybiska-ir-inovatyvi-praktika-pagal-cim-projekta-naudojant-dizaino-mastysenos-metoda). Šiuose seminaruose dalyvavo lektorė Ona Marija Vysniauskaitė, doc. Laimutė Urbsienė ir dr. Arūnas Burinskas. Po seminaro studentų buvo paprašyta sukurti mažas komandas organizacijose, kuriose atliko praktiką, pasidalinti žiniomis apie „dizaino mąstymo“ metodą su savo kolegijomis ir bendradarbiauti įgyvendinant stažuočių projektą.

Du kartus, balandžio ir gegužės mėnesiais, studentai parengė trumpas ataskaitas apie savo pažangą, pristatė ją seminaro metu ir aptarė problemas su kolegomis ir mentoriais. Visi šie projektai buvo inicijuoti turint praktikos stažuotėse dalyvaujančių organizacijų pritarimą, o mūsų studentai vadovavo savo draugų komandoms. Nors visi šie projektai buvo labai skirtingi, jie visi atitiko dizaino mąstymo modelį ir apėmė kūrybiškumo ir inovacijų koncepcijas pagal CIM projektų sistemą.

2020 m. gegužės viduryje, studentams užbaigus savo projektus ir pateikus ataskaitas, pastarosios buvo viešai pristatytos per “MS Teams”. Be to, studentai užpildė internetinį klausimyną ir žinių bei patirties pažangos vertinimo formą. Ji atskleidė, kad visi studentai įgavo daugiau „dizaino mąstymo“ metodikos taikymo žinių (įskaitant pažiūras ir įgūdžius), o taip pat žymiai pagerino savo kūrybiškumą.

CIM projektas EVAF atitiko įvertinimo strategiją – išsamią patvirtinimo sistemą, taikomą siekiant įvertinti ir įrodyti mokymosi rezultatus kartu su tęstinio profesinio tobulėjimo metodu (pagrindiniu CIM projekto produktu).

Jį sudarė trys elementai:

  1. Standartizuota patvirtinimo procedūra (su aprašymu ir iš anksto suformatuotomis priemonėmis), pagrįsta LEVEL5 metodu,
  2. Holistinė mokymosi sistema – CIM mokymosi sistema studentams ir asmenims, besimokantiems stažuotėse,
  3. Atvira mokymosi erdvė, pateikta my-VITA e-Portfolio sistemoje.

Visi studentai sėkmingai užbaigė savo projektus ir, kartu su bakalauro studijų diplomais, gavo pažymėjimus, kurie patvirtino jų dalyvavimą CIM projekte.  Studentų atsiliepimai apie tokią stažuotę buvo labai teigiami. Jie pabrėžė, kad tai ne tik įdomu ir sudėtinga, bet ir labai naudinga būsimai karjerai. Keli studentai gavo darbo pasiūlymą iš savo stažuotės organizacijų.